Splošni pogoji poslovanja

Uvodne določbe

Podjetje Premagovanje strahu za volanom, Marjetka Kramžar s.p., Hafnarjeva pot 33, 4000 Kranj, matična številka: 9249443000 (v nadaljevanju izvajalka)  izvaja svetovalne storitve, ki so namenjene le zagotavljanju splošnih informacij in nasvetov. Izvajalka je strokovnjakinja za svetovanje premagovanja strahu za volanom. Ima 25 let strokovnih izkušenj in bo storila vse, kar je v njeni moči, da bo naročnik varen udeleženec v prometu. Strokovno bo znala prilagajati količino vsebine in primeren način dela. Strankam nudi strokovno pomoč in individualiziran program, metode dela in tehnike, ki so prilagojene vsakemu posamezniku.

Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del vseh pogodb oziroma dogovorov, sklenjenih med izvajalko in stranko ter se nanašajo na vsako naročilo (ponudba, predračun, naročilo, pogodba,…).

Predmetni splošni pogodbeni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji)  izvajalke so sestavni del ponudb in pogodb sklenjenih med izvajalko in naročnikom te storitve.

Storitve in definicije

Izvajalka nudi naslednje storitve:

 • Svetovalne vožnje za premagovanje strahu, fobij, anksioznosti in paničnih napadov za volanom.
 • On line svetovanja za:
  • premagovanje strahu, fobij, anksioznosti in paničnih napadov za volanom.
 • premagovanje predizpitne treme.
 • Telefonske svetovalne minutke. 
 • Prometne delavnice v drugih krajih.
 • Priprava na trening varne vožnje.
 • Učenje vožnje B kategorije.
 • Kondicijske vožnje.

Menjavanje vozniških dovoljenj za tujce.

Naročnik, stranka

Vsaka pravna ali fizična oseba, ki je z izvajalko preko spletne strani ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev. (v nadaljevanju naročnik ali stranka).

Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Splošni pogoji izvajalke so zavezujoči za vse naročnike.

Naročnik z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

Splošni pogoji imajo naravo pogodbe, sklenjene med izvajalko in naročnikom. V kolikor izvajalka in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev.

Izvajalka je upravičena spreminjati določila teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila, vključno s spremembami cen posameznih storitev. V primeru spremembe cenikov veljajo spremenjene cene z dnem objave.

Cene in komercialni pogoji

Vse cene v cenikih oziroma na spletnih straneh so v evrih (€) in ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV), saj izvajalka ni zavezanka za plačilo DDV.

Plačilo naročenih storitev je bistven element pogodbe, zato se storitve začnejo izvajati šele po plačilu. V primeru nakupa več svetovalnih ur jih je stranka dolžna izkoristiti v roku 6 mesecev od nakupa, kasnejše koriščenje ni mogoče.

Izvajalka prekine dobavo storitev stranki z iztekom obdobja, za katerega je bila pogodba sklenjena oziroma naročena storitev opravljena.

Če izvajalka naročniku ne pošlje ponudbe, se šteje, da ne želi skleniti poslovnega razmerja in v takem primeru zanj ne more nastati nobena obveznost, prav tako stranki zaradi opustitve posredovanja ponudbe ne odgovarja za morebitno škodo.

Stranka je seznanjena in soglaša, da ima izvajalka pravico, da v primeru strankinega preplačila, napačnega ali dvojnega plačila, v primeru izdaje delnega ali celotnega dobropisa s strani izvajalke ipd., ko mora izvajalka nakazovati denar nazaj stranki ali izdajati dodatne dokumente, stranki zaračunati s tem povezane administrativne stroške.

Stranka soglaša, da ji lahko izvajalka izda račun tudi samo v elektronski obliki in ji ga pošlje po e-pošti oziroma s sredstvi elektronske komunikacije. V primeru, ko stranka želi oziroma zahteva izdajo računa/-ov v papirnati obliki (npr. če izgubi račun in želi njegovo ponovno izdajo v papirnati obliki ipd.), ima izvajalka pravico stranki zaračunati administrativne stroške izdaje računa.

Pogodbeni stranki termin izvedbe storitev določita vnaprej. V primeru, da se stranka rezerviranega termina ne more udeležiti, je dolžna to izvajalki sporočiti vsaj 24ur pred dogovorjenim terminom. V nasprotnem primeru se šteje, da so bile storitve v dogovorjenem terminu opravljene.

Sklenitev, trajanje in prenehanje pogodbe, načini plačila

Za naročilo storitev in sklenjeno pogodbo se šteje podpis tega vprašalnika. Naročnik oziroma stranka se z nakupom strinja in soglaša s temi splošnimi pogoji.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopita od pogodbe, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu, krši določila te pogodbe ali drugi stranki povzroča škodo.

Če izvajalka v primeru iz prejšnjega odstavka odstopi od pogodbe, nasprotni stranki ni dolžna omogočiti uporabe storitve, ki jo je ta morda plačala ali zakupila vnaprej, prav tako ji za neporabljen del storitve ni dolžna plačati nadomestila ali odškodnine.

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo. Glede na naravo storitev odpovednega roka ni – izvajalka se zaveže, da bo prekinitev pogodbe izvedla v najkrajšem možnem času.

Če pride do odpovedi pogodbe zaradi naročnikovih kršitev teh splošnih pogojev, ima izvajalka pravico takoj in brez opozorila prekiniti sodelovanje, pri tem pa v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani izvajalke.

Odpoved pogodbe lahko naročnik poda le v pisni obliki – digitalni ali fizični (po pošti na naslov ponudnika). Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu ali na kak drug način, ponudnik ne sprejema.

Stranka se obvezuje, da bo poravnala vse obveznosti, ki so nastale do dneva prenehanja sodelovanja. Če stranka v primeru predplačila storitev za določeno časovno obdobje predčasno odpove pogodbo, ni upravičena do vračila vnaprej plačanega zneska, razen v primeru grobega kršenja pogodbenih obveznosti s strani izvajalke.

Načini plačila:

plačilo na TRR– plačilo na transakcijski račun izvajalke.

Avtorske pravice

Stranka (naročnik),  v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic na izobraževalnih programih ali modulih, ki jih je razvila izvajalka ali glede katerih je izvajalka imetnica materialnih avtorskih pravic. Izvajalka lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic.

Brez izrecnega pisnega soglasja izvajalke je stranki prepovedano posegati v avtorska dela izvajalke, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

Pravice in obveznosti ponudnika

Izvajalka se obvezuje, da bo vse svoje storitve opravljala na profesionalen način.

Izvajalka ima pravico uporabiti pozitivne izjave strank, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil in telefonskih razgovorov, v tržne namene. Izvajalka se zavezuje, da bo podatke anonimizirala in s tem onemogočila identifikacijo stranke, razen v primeru, ko od stranke pridobi eksplicitno privolitev.

Izvajalka ima pravico uporabiti podatke iz strežniških dnevnikov in drugih virov za analitiko, boljšo segmentacijo strank in trženje strankam.

Izključitev in omejitev odgovornosti izvajalke ter odgovornost stranke

Izvajalka ni odgovorna za škodo, ki bi pri uporabi njenih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica:

 1. ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oziroma deluje v strankinem interesu;
 2. ravnanja tretjih oseb;
 3. višje sile.

Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Premagovanje strahu za volanom, Marjetka Kramžar s.p. in se zavezuje, da podatkov, ki jih bo naročnik posredoval preko spletne strani ali na kakršen koli drug način, ne bo prodajala, posojala ali na kakšen drug način, posredovala tretjim osebam.

Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov izvajalki je nujno, da lahko izvajalka izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do naročnika in da opravi storitev.

Podatki bodo obravnavani strogo zaupno. Njihov namen je le vodenje interne evidence, uporabljeni pa bodo le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Osebni podatki naročnika bodo skrbno varovani pred izgubo, dostopom tretjih oseb, razkrivanjem, spreminjanjem in podobno. Podatki bodo hranjeni toliko časa, kolikor jih izvajalka nujno potrebuje za izpolnitev namena zaradi katerega so bili zbrani.

Izvajalka ne obdeluje osebnih podatkov, oseb, če so mlajše od 18. let. Izvajalka pogodbe sklepa le s polnoletnimi osebami.

Pritožbe in spori

Za razlago teh splošnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med izvajalko in naročnikom se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavezujeta reševati vse spore na miren način.

Skladno z zakonsko ureditvijo izvajalka ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

V primeru sodnega reševanja sporov je pristojno sodišče v Kranju.

Končne določbe

Ti splošni pogoji veljajo od dneva njihovega sprejema dalje, do preklica ali spremembe. Vsaka sprememba splošnih pogojev je veljavna le, če je objavljena na spletni strani in stranki dostopna na enak način, kot ti splošni pogoji.

V primeru nasprotja med določbami pogodbe ter vsebino teh splošnih pogojev, veljajo določbe pogodbe.

Za stranko v vsakem primeru veljajo splošni pogoji, s katerimi je bila seznanjena v trenutku sklenitve pogodbe. V primeru, da se po sklenitvi pogodbe splošni pogoji spremenijo, v razmerju med izvajalko ter stranko, ki je sklenila pogodbo na podlagi prej veljavnih splošnih pogojev, veljajo splošni pogoji v spremenjeni vsebini od dneva, ko je izvajalka izvod spremenjenih splošnih pogojev izročila stranki. Ti spremenjeni splošni pogoji veljajo, če jim stranka ni oporekala v roku 8 dni od njihovega prejema.

Stranka s sprejemom ponudbe/predračuna oziroma podpisom pogodbe vsakokrat posebej izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi strinja ter jih v celoti sprejema.

Kranj, 21. April 2023

Marjetka Kramžar s.p. 
Hafnarjeva pot 33 
4000 Kranj